Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. zmieniła się podstawa prawna ochrony danych osobowych.
Najważniejszym aktem prawnym w tej sferze stało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane powszechnie „RODO”.

Przy tej okazji, pragniemy przypomnieć Państwu, że Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. jeszcze przed wprowadzeniem RODO stosował prawidłowe i zgodne z prawem zasady ochrony danych osobowych, czego potwierdzeniem jest m.in. wydane nam świadectwo dobrej praktyki bezpieczeństwa danych osobowych.
Świadectwo dobrej praktyki BDO

Dlatego wejście w życie przepisów RODO nie stanowiło dla nas „nowej ery” w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, lecz wymagało jedynie dostosowania obowiązujących u nas procedur i dokumentów do jego standardów.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności, zatem zwracamy uwagę, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Państwa.

Wspominane wyżej zasady, którymi kierujemy się przetwarzając dane osobowe, polegają na tym, że:
• zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
• cele zbierania danych osobowych są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
• dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych,
• realizujemy prawo do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych (wycofania zgody), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• informujemy o prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
• ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
• chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
• jeżeli przetwarzanie danych osobowych powierzamy innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, na podstawie pisemnej umowy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W spółce Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.
Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.
Wszelkie pytania i żądania dotyczące ochrony danych osobowych możecie Państwo kierować pisemnie na adres: Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44 lub elektronicznie: rodo@intergaz.eu

Zarząd i zespół ZWUG INTERGAZ Sp. z o.o.