Warunki gwarancji

Gwarancji na poprawne działanie urządzenia udziela producent urządzenia na czas określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez serwis producenta.

 1. Datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu (Fakuta VAT lub paragon). Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Serwis Intergaz, dane kontaktowe na stronie Kontakt.
 2. Urządzenia, które objęte są gwarancją producenta powinny być serwisowane u producenta przez końcowego użytkownika.
 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np.: zainstalowanie urządzenia, ewentualna konserwacja, itp.
 4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: bateria, itp.
 5. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
 6. Uszkodzony sprzęt Reklamujący dostarczy do serwisu Intergaz osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
 7. Warunki przyjęcia sprzętu do naprawy – obowiązki klienta:
  • Dokładnie sprawdzić uszkodzony sprzęt i opisać rodzaj uszkodzenia na formularzu zgłoszeniowym.
  • Opis wraz z uszkodzonym sprzętem i kopią dowodu zakupu dostarczyć do serwisu Intergaz (dane teleadresowe jak wyżej), prosimy nie wysyłać oryginałów dokumentacji , gdyż nie zwracamy dokumentów przesłanych na serwis.
  • Sprzęt należy dostarczyć kompletny w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem (karton, wkładki formy kartonowej).
  • Dostarczony sprzęt musi posiadać czytelne numery seryjne i nie uszkodzone plomby. Uszkodzone plomby oraz nieczytelny numer seryjny dyskwalifikuje sprzęt jako nadający się do reklamacji.
  • Po zrealizowaniu reklamacji sprzęt należy odebrać w miejscu składania reklamacji, bądź jeśli reklamacja jest składana wysyłkowo serwis odeśle sprzęt na adres z dowodu zakupu na koszt nadawcy firmą kurierską.
  • Klient otrzyma dokument Potwierdzenie Odbioru Towaru z Naprawy Gwarancyjnej, który jednocześnie będzie podstawą do wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy oraz ewentualnej wymiany sprzętu na nowy.
 8. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
 9. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielona jeżeli w dokumencie zakupu wystąpią jakiekolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania.
 10. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach (wysłka do producenta) termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do naszego serwisu.
 11. W szczególnych przypadkach przyjęcia do serwisu Intergaz sprzętu, który nie spełnia warunków określonych w pkt. 7, serwis Intergaz nie musi się wywiązać z terminu określonego w pkt. 9, oraz z możliwości realizacji reklamacji.
 12. Intergaz nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w wyniku awarii urządzenia podpiętego do innych urządzeń.
 13. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek, dostrojeń lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Klienta lub Użytkownika,
  • sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu Intergaz w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, wkładki formy kartonowej ), oraz wywołane tym uszkodzenia,
  • sprzęt, którego dokument zakupu lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto, a także plomby są uszkodzone lub nieczytelne (zmienione, zatarte, zamazane),
  • sprzęt, do którego Klient zagubił dokument zakupu, który jest jedynym dokumentem umożliwiającym reklamowanie sprzętu.
  • Każdy reklamowany sprzęt serwis Intergaz sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli sprzęt jest sprawny Intergaz może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.
 14. Przy zwrocie reklamowanego sprzętu Intergaz potrąca równowartość uszkodzonych z winy reklamującego elementów oraz koszty ich wymiany.
 15. W przypadku nieodebrania sprzętu po upływie 2 tygodni od terminu naprawy określonego pkt. 11, serwis ProLine może naliczyć opłatę za magazynowanie sprzętu nieodebranego.
 16. Wadliwy sprzęt lub części, których reklamacje zostały zakończone stają się własnością Intergaz.
 17. Serwis nie ma obowiązku do informowania o wywiązaniu się z reklamacji.
 18. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  • po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione – należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera,
  • po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,
  • jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, oczekiwania finansowe z tytułu poniesionych strat,
  • protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do Intergaz 32 285 88 15.
 19. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa, z warunkami której Klient winien zapoznać się i potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Postanowienia końcowe

 • Fakt udzielenia gwarancji na sprzedane urządzenie konsumpcyjne nie wyłącza, nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 • Intergaz nie będzie ponosił odpowiedzialności za serwis gwarancyjny jeżeli wymagane naprawy nie mogą być wykonywane z powodu restrykcji importowo/eksportowych na części zamienne i/lub innych przepisów prawnych, czy też nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie naprawy.
 • Intergaz nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie sprzętu z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Klienta za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie. Nie będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane wadami sprzętu, inne niż realnie poniesione szkody w posiadanym majątku lub naruszenie dóbr osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia.
 • Niniejsza gwarancja nie zezwala na dokonanie zmian, przeróbek, dostosowań czy regulacji, tak aby sprzęt odpowiadał przepisom bezpieczeństwa, napięciu zasilania, radiowemu lub telewizyjnemu systemowi transmisyjnemu lub wymogom elektrycznym kraju lub regionu, w którym sprzęt ma być używany. Zaleca się, aby Klient zapoznał się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa zanim zakupi urządzenie, które ma być użytkowane w innym kraju.
 • Intergaz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków gwarancji. Nowe warunki gwarancji nie będą działać wstecz.