Kodeks postępowania

ZWUG „Intergaz”
Tarnowskie Góry, lipiec 2015.

Wprowadzenie

ZWUG „Intergaz” jako Spółka prawa handlowego z siedzibą na terytorium Polski podlega przepisom i zasadom funkcjonowania obowiązującym na obszarze Polski.
Z racji swoich kontaktów handlowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami ZWUG „Intergaz” chce być postrzegany, jako firma godna zaufania, przestrzegająca zasady i prawo obowiązujące w obrocie handlowym.
Dlatego też, aby zapewnić transparentność swojego działania Intergaz wprowadził Kodeks Postępowania.

W niniejszym kodeksie postępowania zawarte są podstawowe zasady postępowania dla pracowników firmy ZWUG Intergaz Sp. z o.o. w ich codziennej działalności zawodowej i odnosi się on zarówno do osób zarządzających wszystkich szczebli jak i pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe.

W swoich działaniach pracownicy ZWUG Intergaz Sp. z o.o. kierują się poszanowaniem prawa, partnerskim podejściem do wszystkich interesariuszy oraz ideą trwałego budowania współpracy opartej na zaufaniu i zrozumieniu dla potrzeb, które są zaspokajane zarówno w zakresie dostarczanych towarów jak i usług świadczonych przez Intergaz.

Kadra kierownicza powinna stwarzać warunki pracy umożliwiające respektowanie zasad etyki, a także promować wartości i standardy etyczne ZWUG Intergaz Sp. z o.o. przede wszystkim poprzez własny przykład oraz zachowanie zgodne z zasadami zawartymi w niniejszym Kodeksie Postępowania.

Wszyscy pracownicy powinni szczegółowo zapoznać się z zasadami przedstawionymi w Kodeksie Postępowania i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim określonych. Każdy pracownik, który nie przestrzega tych zasad, narusza wewnętrzne regulacje może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Pracodawcę.

Zgodność z prawem

Przez cały czas każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich praw oraz przepisów mających zastosowanie i odniesienie do jego obowiązków. ZWUG Intergaz Sp. z o.o. nie toleruje żadnych form nielegalnej praktyki biznesowej. ZWUG Intergaz Sp. z o.o. sprzyja atmosferze, w której zgodność i podporządkowanie się jest rozpoznawane, doceniane i popierane, a wykroczenia i naruszenie nie są tolerowane. Jeśli zasady kodeksu postępowania lub jego wytyczne zostaną przez pracownika naruszone, może zostać on zdyscyplinowany, w zależności od stopnia naruszenia, włącznie z wypowiedzeniem zatrudnienia i innymi konsekwencjami w świetle prawa cywilnego i karnego. W przypadku managerów, mogą oni również być zdyscyplinowani za brak nadzoru i kontroli w swoim otoczeniu i miejscu pracy.

Uczciwa konkurencja

Zachowujemy się jak uczciwy, godny zaufania i solidny partner w interesach, oraz wszystkich podejmowanych działaniach i relacjach biznesowych. Pracownicy ZWUG Intergaz Sp. z o.o. muszą pozyskiwać nowych klientów oraz zlecenia opierając się tylko na zaletach produktów oraz usług firmy ZWUG Intergaz Sp. z o.o. Pracownicy Intergaz mają obowiązek promować i przestrzegać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do klientów, dostawców i konkurentów.

Poszanowanie prawa handlowego

Jesteśmy świadomi i działamy zgodnie z prawem handlowym oraz wszystkimi przepisami mającymi zastosowanie w transakcjach biznesowych.

Pracownicy ZWUG Intergaz Sp. z o.o., mogą transferować tylko towary, usługi, technologie lub informacje i zajmować się transakcjami kapitałowymi oraz płatnościami
w kraju i poza granicami kraju, jeśli nie narusza to żadnego z różnych ograniczeń w handlu krajowym i międzynarodowym. Dlatego uczciwie i rzetelnie oceniamy charakter towarów, kraj ich pochodzenia lub przeznaczenie oraz tożsamości klienta / partnera biznesowego.

Rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej

ZWUG Intergaz Sp. z o.o. bezwzględnie odrzuca wszelkiego rodzaju korupcję. Pracownicy ZWUG Intergaz Sp. z o.o., nie mogą przyznawać lub otrzymywać niewłaściwych osobistych korzyści (np. prezentów) dla lub od kogokolwiek w związku ze sprawami biznesowymi. Dotyczy to nawet sytuacji, które nie mają wpływu na biznesową decyzję. Jedynymi wyjątkami są prezenty o małej wartości pieniężnej, które mają charakter symboliczny (bez płatności gotówką lub jej innych odpowiedników) i rozrywkowy oraz zaproszenia na imprezy w ramach normalnych i prawnie dozwolonych obyczajów.
Nigdy nie można zabiegać o żadne osobiste korzyści.

Odpowiedzialność

Kierując się rzetelnością i gospodarnością przy wykonywaniu codziennych obowiązków pamiętamy o naszej odpowiedzialności za budowanie wizerunku i wartości firmy oraz dbanie o jej stabilny rozwój.

Jesteśmy współodpowiedzialni za efekty naszej pracy. Dlatego też solidnie wykonujemy nie tylko swoje zadania, ale także zwracamy uwagę na jakość pracy pozostałych osób w zespole.

Korzystamy z zasobów finansowych i rzeczowych firmy w sposób oszczędny i wyłącznie dla potrzeb realizacji obowiązków służbowych.

Nie podejmujemy działań, które narażają lub mogą narazić ZWUG Intergaz Sp. z o.o. na straty, zarówno finansowe jak i reputacyjne.

Nie podejmujemy dodatkowych prac, jeżeli kolidują one z wykonywaniem podstawowych obowiązków lub negatywnie wpływają lub mogą wpłynąć na obiektywizm podczas podejmowania decyzji służbowych. W szczególności unikamy sytuacji, w których nasz prywatny interes lub osób z nami spokrewnionych może kolidować z interesem firmy. Ponadto informujemy przełożonego o podmiotach gospodarczych, z którymi jesteśmy powiązani prawnie lub faktycznie, jeśli może to prowadzić do konfliktu interesów.

Nie wykorzystujemy zajmowanego stanowiska do czerpania nieformalnych korzyści osobistych lub majątkowych przez nas lub osoby nam bliskie.

Własność intelektualna firmy musi być chroniona przed atakami, utratą, porażką lub naruszeniami. Działania Pracownika w pracy lub w domu nie mogą zaszkodzić lub popsuć reputacji firmy ZWUG Intergaz Sp. z o.o. lub któregokolwiek z jej partnerów biznesowych. Wszelkie informacje o firmie, które nie znajdują się w domenie publicznej muszą być poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Mogą zostać wyłącznie ujawnione kolegom tylko w oparciu o zasadę „wiedzy koniecznej” (wiedzy niezbędnej) i nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych.

Zasady te stosuje się nawet po ustaniu stosunku pracy z firmą ZWUG Intergaz
Sp. z o.o.. ZWUG Intergaz Sp. z o.o. chroni dane osobowe swoich pracowników poprzez zapewnienie, że zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do legalnych i wcześniej ustalonych celów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Bezwzględnie przestrzegamy obowiązujących przepisów BHP, w tym regulacji prawnych w zakresie odpowiednim dla kraju, w którym prowadzimy działalność lub świadczymy usługi. Przepisów tych przestrzegamy nie tylko dlatego, że zobowiązuje nas do tego prawo, ale przede wszystkim dlatego, że w ten sposób wyrażamy naszą odpowiedzialność za siebie, współpracowników i za firmę.

Od jakości pracy wielu z nas zależy bezpieczeństwo naszych współpracowników, klientów i partnerów biznesowych. Dlatego rzetelnie wykonujemy własne obowiązki i natychmiast reagujemy na jakiekolwiek uchybienia, zarówno własne, jak i innych członków zespołu.

Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby nie dopuszczać do powstawania zagrożeń.

W sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi informujemy przełożonego lub odpowiednie służby, również wtedy, gdy wynikają one z naszego błędu lub niedopatrzenia. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo współpracowników.

Zawsze udzielamy niezbędnej pomocy ofiarom wypadków oraz w razie konieczności wzywamy specjalistyczną pomoc. Mamy wyszkolonych ratowników medycznych;
wspieramy lokalne służby pomocą w sytuacjach kryzysowych.

Uczciwe praktyki zatrudnienia

Zapewniamy sprawiedliwe i równe traktowanie pracowników i współpracowników dla tworzenia kultury poszanowania, tolerancji oraz różnorodności. Pracownicy ZWUG Intergaz Sp. z o.o., zobowiązani są szanować godność, prywatność i osobiste prawa każdego człowieka oraz współpracować ze wszystkimi kolegami z szacunkiem bez względu na ich płeć, rasę, kolor skóry, narodowość, religię, wiek, niepełnosprawność, seksualną orientację lub inne cechy osobiste. ZWUG Intergaz Sp. z o.o. nie toleruje dyskryminacji, nękania lub jakiejkolwiek formy niepożądanego kontaktu fizycznego czy psychicznego.

Niniejszy Kodeks Postępowania jest obowiązujący dla wszystkich pracowników Spółki bez względu na zajmowane stanowisko czy pełnione funkcje. Wszyscy muszą mieć świadomość, że jego przestrzeganie ma służyć budowaniu dobrych dla firmy więzi i relacji wewnętrznych oraz tworzyć dobre relacje i pozytywny wizerunek firmy w relacjach z innymi firmami
i osobami. Dzięki temu Intergaz będzie firmą transparentną i przyjazną otoczeniu szczególnie w budowaniu więzi i relacji handlowych.