Obowiązkowe informacje

Obowiązkowe informacje o ochronie danych osobowych, dla niektórych kategorii osób, których dane są przetwarzane

Szanowni Państwo,

W spółce Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować pisemnie na adres: Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. z siedzibą: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 42/44
lub elektronicznie: rodo@intergaz.eu

Zarząd i zespół ZWUG “INTERGAZ” Sp. z o.o.

 

Informacja dla dostawców

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. produkty lub usługi

Jeśli sprzedający firmie Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. towar lub usługi jest osobą fizyczną, to firma Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, np. w dokumencie sprzedaży, przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe m.in. w zakresie obsługi informatycznej, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

 

Informacja dla respondentów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które nadesłały do spółki Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. korespondencję papierową lub przez formularz kontaktowy na stronie WWW

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o., z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwienie sprawy z którą zwraca się osoba, a także utrzymanie kontaktu z każdym zainteresowanym, jako potencjalnym klientem,
 • celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Informacja dla klientów (osób które nabyły produkty lub usługi)

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od spółki Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. produkty lub usługi.

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

 

Informacja dla klientów wnoszących reklamacje

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: klienci wnoszący reklamacje na podstawie byle tytułu prawnego.

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym wykonanie obowiązków sprzedawcy w stosunku do osób wnoszących reklamacje na podstawie byle tytułu prawnego, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy, niż okres wymagany przez przepisy określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji finansowej,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

 

Informacja dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44, zwaną dalej Spółką, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki. Wiem, że mam prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Spółkę za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Spółkę telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).
 Wiem, że – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
 • administratorem moich danych  osobowych jest  Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • podstawę prawną ich przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • celem przetwarzania jest marketing,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla osób, które utworzyły konto w sklepie internetowym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w danych osobowych przez Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44 w celu utworzenia konta w sklepie internetowym. Wiem, że mogę wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
Wiem, że – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:
 • administratorem moich danych  osobowych jest  Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Sp. z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, • celem przetwarzania jest utworzenia konta w sklepie internetowym,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • mam prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,  żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dla osób, których dane osobowe (wizerunki) są przetwarzane w związku z prowadzonym w spółce ZWUG INTERGAZ Sp. z o.o. monitoringiem wizyjnym.

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Sp. z o.o., z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą zgodnie z prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ich przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia administratora oraz gości, w tym możliwość ustalenia przebiegu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu,
 • obszar monitoringu obejmuje teren przyległy do budynku biurowego i hali nr 35,
 • celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia administratora oraz gości, w tym możliwość ustalenia przebiegu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu,
 • Pani/Pana dane nie będą ujawniane żadnym odbiorcom, poza upoważnionymi i przeszkolonymi w zakresie ochrony danych osobami przetwarzającymi dane oraz podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy zawartej na piśmie, świadczącym usługi ochrony mienia,
 • okres przechowywania danych jest nie dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników.

Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych Intergaz Spółka z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji [pobierz plik PDF]

Pobierz plik PDF, wydrukuj i wypełnij niezbędne dane.
INFORMACJA: brak klauzuli o wskazanej treści sprawi, że nadesłane (złożone) przez Państwa materiały nie będą rozpatrzone podczas rekrutacji, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w żadnym zbiorze.

 

Informacja dla osób będących przedstawicielami lub pracownikami dostawców albo kupujących produkty lub usługi

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla spółki ZWUG INTERGAZ Sp. z o.o. albo kupujących od spółki ZWUG INTERGAZ sp. z o.o. produkty lub usługi, w tym wspólników, przedstawicieli ustawowych oraz reprezentantów i pełnomocników kontrahentów, a także osób ujawnionych do kontaktu

 • Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ Spółka z o.o. z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 42/44,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna lub sprzedaż produktów i usług, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • cele przetwarzania to: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna lub sprzedaży produktów i usług z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas, c) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
 • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
 • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego
  w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.